logo

Om asbest

Eternitt inneholder asbest, et materiale som er svært helseskadelig.                                                        

Slikt avfall skal pakkes inn i to lags plast før det blir levert inn til miljøstasjon.                               

Rivning av eternitt bør gjøres av fagfolk, dersom du gjør det det selv må du bruke godt verneutstyr.

Tillatelse fra Arbeidstilsynet

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

SGT AS samarbeider med Møre Miljøsanering AS som har en slik godkjenning

  • Møre Miljøsanering AS er godkjent for asbest sanering, innvendig og utvendig
  • Møre Miljøsanering AS er godkjent for Mugg og sopp sanering

 

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende.

Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater. Asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og rivning.

Asbest ble tidligere brukt som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler.

Arbeid med asbest i privat regi

Krav til håndtering av asbest gjelder alle virksomheter, også de som ikke sysselsetter arbeidstakere.

Kravene gjelder imidlertid ikke privatpersoner som i egen regi fjerner asbest fra egen eiendom.
På grunn av faremomentene med å utsette seg for asbeststøv, anbefales det at også privatpersoner bruker personlig verneutstyr og følger de samme tiltak ved håndtering av asbest.